V Poslanecké sněmovně i v Ústeckém kraji je živo, ani štáb Záhady lokálek nezahálí

Setkání filmových štábů
Filmové štáby v akci

Na Kozí dráze byl v uplynulých dnech opět filmový štáb pro vývoj dalšího pokračování Záhada lokálek.  Téma je stále stejné, ale vyvíjí se. Ačkoli se v posledním zastupitelstvu Ústeckého kraje živě diskutovalo o vysokorychlostních tratích (VRT), v Poslanecké sněmovně se ohýbá novela zákona 266/1994 sb. o drahách pozměňovacími návrhy, tak aby se na VRTky defacto našetřilo a lokálky se zakonzervovaly. Přitom jsou to dva odlišné světy. Proto bychom v budoucích příspěvcích měli tyto světy oddělit. Je to snadné, chceme obsluhovat regionální tratě, abychom se mohli v pohodě dostat do práce a nemusí to být zrvona do Berlína za 1 hodinu, ale například jen do krajského města Ústí nad Labem.

Konferenece na téma zřizování cyklostezek na drážních tělesech

V minulém týdnu jsme se zúčastnili zajímavého workshopu podobnému konferenci na téma, konverze železnic na cyklostezky, která se konala v rámci přeshraniční spolupráce s německými partnery v Děčíně. Němečtí partněři zde prezentovali oživení dávno zaniklých tratí v minulosti, na oplátku prezentující čeští partneři se

už v úvodní slově pana radního Smíška zmínili okolo zřízení cyklostezky z Bynova do Děčína, tedy úseku Kozí dráhy, na která ještě je provozuschopnou dráhou!

To nemění na věcí nic, to že by těleso dráhy nebylo vhodnou trasou pro vedení cyklostezky, byť ani cyklostezka často není úplně řešením pro využití tělesa. Viz výborný článek přečtení zde:

Drážní cyklostezky

 

 

Kozí dráha 2020

Tradičním zdůvodněním zastaveného provozu na trati 132 /Děčín – Oldřichov u Duchcova/ bývá špatný technický stav a absence pravidelné objednávky. Kraj tvrdí, že objednávka nebude, dokud SŽDC trať neopraví, SŽDC říká, že ji neopraví bez objednávky. Slepice nebo vejce…? Otázka je v kurníku Ústeckého kraje zavřená už (ne)hezkou řádku let. A mezitím se čím dál hlasitěji ozývají ti, kteří by koleje na Kozí dráze rádi viděli v propadlišti dějin.

Mediálně viditelný záměr zástupců Děčína a Teplic vybudovat na tělese trati cyklostezku je veřejnosti zásadně prezentován jako nejlepší využití neprovozovaných kolejí. Nerentabilita železničního provozu zastánce asfaltové stezky silně trápí a rozhodně nepochybují, že daleko víc se vyplatí rekreační projížďky na kole. Projekt bude přece financován z dotací EU… Ani náznak nepřipouští možnost provoz obnovit, popř. vést cyklostezku podél železnice. Hlavním zájmem je vytrhat koleje a trať navždy zlikvidovat.

V souvislosti s propagací myšlenky „Kozí dráha = cyklostezka“ bylo v médiích opomenuto, že na příští rok, konkrétně na velikonoční zelený čtvrtek 9. dubna 2020 jsou na Kozí dráze v úseku Děčín – Telnice objednány dva páry vlaků dopravce KŽC. O přidělení kapacity železniční dopravní cesty rozhodne SŽDC do konce listopadu 2019.

S odkazem k Zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 23b Omezení provozování drah, kde je uvedeno, že provozovatel dráhy je oprávněn omezit provozování dráhy nebo její části pouze na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu (více zde) je zarážející, že na téměř čtyřicetikilometrové Kozí dráze je Rozkaz o výluce vydán již čtvrtý rok. Ve stejném smyslu platí též Zákon 183/2006 Sb.  Technický stav trati proto nemůže být zákonným argumentem pro zamítnutí objednávky na rok 2020 (podané s ročním předstihem v dubnu 2019). Uvidíme, zdali příští rok na Kozí dráhu vlaky vyjedou…

historie, současnost a budoucnost lokálních drah

V průběhu října proběhla první debata na téma budoucnosti železniční dopravy na Teplicku. Součástí debaty byla nejen prezentace celkového pojetí hromadné dopravy, ale i ohlédnutí do historie, představení moderních technologických prvků železniční dopravy a dopravních prostředků, a rovněž představení projektu Teplické meziměstské železnice (TEMMŽE).

Mezi přítomnými pořadateli a hosty byli mj. Adam Souček – zastupitel města Teplice, Michal Cuc – předseda spolku lokálních drah, Tomáš Pelcman – autor projektu TEMMŽE, a vzácný host – docent z fakulty dopravní ČVUT a vedoucí tamního dopravního sálu doc. Ing. Martin Leso Ph.D.

V rámci prezentací došlo na seznámení se zajímavou historií místních železničních a tramvajových drah. Účastníci si mohli udělat obrázek o tom, jak významné byly v minulosti na Teplicku železniční tratě i vlečky, a jak postupně ztrácely na významu s rozvojem automobilismu a transformací průmyslu. Tím jsme přešli z minulosti do současnosti, obrazně v duchu hesla „Co nám život vzal“, tedy rozvoj individuální automobilové dopravy. Namátkou – poškozování životního prostředí dopravními zácpami, bezprostřední ohrožení zdraví obyvatelstva emisemi i hlukem, sociální aspekty rozvoje automobilismu, vysoké náklady na silniční infrastrukturu, nebo požadavky na nové zábory území, případně znehodnocení území přilehlého k hlavním silničním tahům – to vše je daň za jednostranný rozvoj silniční dopravy.

Doc. Leso seznámil přítomné s moderními trendy v železniční dopravě. Ve své přednášce vyzdvihnul zejména možnosti lepšího zabezpečení tratí včetně železničních přejezdů, řeč byla také o moderních dopravních prostředcích, o možnostech autonomního řízení dopravních prostředků a o jejich moderní lehké konstrukci, umožňující lepší akceleraci a tím i zkrácení jízdních dob mezi zastávkami.

Následovalo představení moderního projektu Teplické meziměstské železnice. Projekt sleduje možnost využití stávající nevyužívané železniční infrastruktury v kombinaci s dostavbou nových tratí, vedoucích až do samotného centra Teplic – Alejní ulice. Součástí stavby by byla výstavba jednoduchých zastávek v obsluhovaném území Duchcova, Dubí, Krupky, Novosedlic, Proboštova, Újezdečku, Úpořin, Bystřan a Teplic, tj. i na tzv. „Kozí dráze“, vedoucí od Unčína do Oldřichova u Duchcova. Součástí projektu je ale i hlavní trať mezi Teplicemi a Duchcovem, využití tamější vlečky, vlečky Dubské (viz další popis níže), a dále trati do Českého středohoří ve směru do Žalan.

Celý projekt byl následně představen i ve Výboru pro dopravu a smart city města Teplice v rámci schvalování plánu udržitelné mobility (PUNM). http://www.mobilita-teplice.cz/

Dubská vlečka

V rámci aktivit spolku jsme se zajímali o možnosti zprovoznění nevyužívané vlečky skláren v Dubí. Podmínkou opětovného zprovoznění vlečky je zpracování revizí v rámci této vlečky, zejména mostů. V rámci obchodního jednání, kterého se zúčastnili i zástupci našeho spolku, byla diskutována problematika vlastnické struktury vlečky v Dubí a otázky ohledně jejího provozovatele. Možnost dovozu materiálu do skláren O – I manufacturing Czech Republic, a.s., včetně větve vlečky firmy Sklo Union a.s., je v současné době reálná. Prozatím sice vlastník vlečky neuvažuje o možnosti investice do chybějících revizí mostních konstrukcí a menších oprav kolejiště, avšak v případě podpisu smlouvy o dodávce materiálu do skláren po železnici, včetně zajištění financování tohoto projektu, může dojít k přehodnocení tohoto postoje. Závěrem pro Spolek lokálních drah bylo konstatování, že vlečku lze relativně jednoduchým způsobem uvést v krátké době do provozuschopném stavu.

Zahájení provozu na opravené trati mezi Dubím a Moldavou v Krušných horách

K obnovení provozu Moldavské dráhy došlo dne 6. listopadu 2018. Opět se tak nabízí cestujícím možnost komfortního cestování do hor, spojená s možným využitím služeb na historickém Moldavském nádraží. Vzhledem k havarijnímu stavu a změně majitele objektu má bohužel nyní budova uzavřený vestibul pro cestující.

Oprava sesuvu na úseku mezi tunely Mikulovským a Novoměstským znamenala pro trať zastavení veškerého provozu na dobu půl druhého roku. Nestabilní svah byl zajištěn upevněním ocelových sítí s kotevními tyčemi délek 6m, dále došlo k opravě železničního svršku, odvodnění, a provedena byla sanace skal v okolí dráhy. Ústecký kraj nově objednal u dopravce ČD i přímý osobní vlak z krajského města až na Moldavu. Pro turisty se tak nabízí možnost využití čtyř párů vlaků o víkendech  z Mostu a jednoho páru z Ústí přes Teplice. Některé vlaky budou jezdit po dobu sezóny i denně. Obnova trati i rozšířená objednávka vlaků jsou tak příslibem zachování a budoucího rozvoje této nádherné tratě.

Opětovné zprovoznění dráhy Spolek oslavil výrobou vlastních palačinek přímo na Moldavském nádraží. Ty byly nabídnuty všem cestujícím ranních vlaků, čímž bylo symbolicky navázáno na dřívější slávu železniční dopravy, která nabízela možnost občerstvení na většině železničních stanic. Zvlášť v turisticky atraktivním prostředí Krušných hor je poskytování služeb cestujícím a současně možnost úkrytu před nepříznivými povětrnostními podmínkami velmi aktuálním tématem i v současnosti. Takové služby můžou ještě více zatraktivnit použití železnice pro cestující, a současně mohou pomoci k rozvoji místních živnostníků a podnikatelů.

Dne 17. listopadu uspořádal Spolek lokálních drah debatu studentů Gymnázia Teplice a Gymnázia Most o vzniku Československa. Den poté, 18. Listopadu 2018, byla Moldavská trať otevřena oficiálně. Obec Moldava připravila v rámci Moldavského půlmaratonu na místní poměry přímo velkolepou akci za účasti  nostalgicky vzpomínajících sklářů, divadla, zástupců obce, Českojiřetínského spolku i pořadatele půlmaratonu. Všichni jmenovaní připravili atraktivní program jak pro děti, tak i pro dospělé, včetně ukázek zdobení skla nebo návštěvy sklepů místního nádraží. Návštěvníci, kteří přijeli na akci vlakem, si mohli zažít jejich obsazení do posledního místa už při jejich odjezdu ze stanic v údolí pod Krušnými horami. To plně potvrzuje značný zájem o železniční dopravu v regionu a smysluplnost investic do jejího rozvoje.

Občerstvení prvním cestujícím na Moldavu

Regioshark ze směru Ústí nad Labem

Rok a půl travající výluka trati na Moldavu zaviněná rekonstrukcí sesuvu mezi Mikulovem a Novým městem konečně skončila. První cestující přicestovali jak ze směru Most, tak i nově zvedeným přímým vlakem z Ústí nad Labem.

První ochutnávky palačinek

 

Prvním cestujícím Spolek lokálních drah v rámci přivítání na Moldavském nádraží připravil ochutnávku palačinek.

 

Návštěvníků bylo toho dne mnoho

 

Oslavy probíhaly celé dopoledne   a znamenaly zároveň oživení místního nádraží.